Zwroty i reklamacje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNIVERSAL.

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

 1. Sprzedawca - Mariusz Caliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNIVERSAL MARIUSZ CALIŃSKI, ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki:https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=16b42fc8-53ef-4d45-b472-09b60dc3df7c, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 899-001-50-73 oraz numer statystyczny REGON: 930998369, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:
 3. http://www.shoplet.pl/
 4. Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
 5. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

 

III.    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej:
 1. Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
 2. Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
 3. Google Chrome
 4. włączoną obsługą JavaScript
 5. włączoną obsługę plików Cookies
 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 2. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław,

b) telefonicznie – pod numerami telefonów: 500 22 66 77, 71 360 89 58, 71 349 33 55, 71 333 46 83,
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: sklep@shoplet.plcitypc@shoplet.pl.

 

 

 

IV.    SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
 2. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.
 3. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim.
 6. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, w godzinach 9:00-18:00).
 7. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Sklepu.

 

 

 

 

 

 1.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

1) wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe oraz hasło;

2) akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.
 2. Kupujący zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
 3. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

 

V.    ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:
 1. przelewem (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy:

UNIVERSAL

UL. BYSTRZYCKA 26
54-215 WROCŁAW
nr konta:
R-BANK 43 1750 1064 0000 0000 1160 4951

LUB

MBANK 06 1140 2004 0000 3302 3112 2590

 1. przy odbiorze zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem).
 1. Użytkownik dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 2. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku wyboru przelewu (przedpłaty) jako formę zapłaty, spowoduje jego anulowanie. Realizacja zamówienia płatnego w formie przelewu bankowego rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

 

 

VI. GWARANCJA

1. Wszystkie towary sprzedawane przy wykorzystaniu Sklepu objęte są gwarancją. Dokładny okres trwania gwarancji zawarty jest w karcie gwarancyjnej produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i obejmuje terytorium Polski. Wraz zakupionym towarem Kupujący utrzymuje kartę gwarancyjną.

 1.  Kupujący, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, może składać reklamacje osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres Sprzedającego: ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@shoplet.plcitypc@shoplet.pl.
 2.  Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław lub po uzgodnienieniu z Kupującym może zostać odebrany do Kupującego przez Sprzedawcę.
 3.  Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie
  14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez nabywcę towaru lub odebrania go od Kupującego przez Sprzedawcę.
 4.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

 

VII.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. W przypadku zaistnienia wad towaru, niezależnie od uprawnień wynikających 
  z gwarancji, Kupujący będący konsumentem może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Kupującego przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@shoplet.pl,citypc@shoplet.pl.
 4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady,
 5. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 6. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 1. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przez Kupującego byłoby utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje.
 2. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Kupujący zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego za pomocą wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
 3. W przypadku gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt .
 4. W przypadku gdy Kupującym jest konsument, koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

 

 

 

VIII.    DOSTAWA

 

 1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres wskazany przez Kupującego.
 2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.
 3.  Koszty dostawy wskazane są w opisie produktu lub zakładce koszty i formy dostawy.
 1. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego sposobu płatności i wynosi od 2 do 3 dni roboczych liczonych od:

a) w przypadku płatności określonej w pkt V ust. 1 lit. a - od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,

b) w przypadku płatności w pkt V ust. 1 lit. b – od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia.

 1. Do tego czasu należy doliczyć czas na dostawę przesyłki przez kuriera – od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, był dłuższy, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed potwierdzeniem przez Sprzedającego przyjęcia oferty. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego dłuższego terminu dostawy nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a złożona przez Kupującego oferta przestaje go wiązać.
 2. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Kupujący sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Kupujący w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do objęcia niektórych produktów darmową dostawą. W przypadku, gdyKupujący złoży zamówienie jednocześnie na dwa lub więcej towarów, przy czym tylko jeden z nich będzie objęty promocją darmowej dostawy, Kupujący będzie obowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru nieobjętego promocją.

 

 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu będącemu konsumentem, który zawarł umowę ze Sprzedającym przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do złożenia Sprzedającemu oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@shoplet.plcitypc@shoplet.pl. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Kupujący niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt.1., umowa jest uważana 
za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1.  W przypadku odstąpienia od umowy, kupujący będący konsumentem pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia konsumenta od umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1.  Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj.:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

X.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późń. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących.

c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki

d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

XII. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

 

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumentów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 25 grudnia 2014 r.

 

Załącznik do Regulaminu..

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

UNIVERSAL Mariusz Caliński

ul. Bystrzycka 26

54-215 Wrocław

sklep@shoplet.plcitypc@shoplet.pl.

 

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

(*) Niepotrzebne

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl